Informace poskytované subjektu údajů

Lenka Velebilová, DiS., dentální hygienistka, IČO: 750908056, sídlo: Werichova 1145/23, Praha 5, která je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu § 2 odstavce 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „DH“), a která je správcem osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

DH zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:

jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo, zdravotní pojišťovna, anamnestické údaje týkající se zdravotního stavu (infekční, neinfekční onemocnění, užívané léky, případné alergie, závislosti, fóbie), povolání a RTG snímek, fotodokumentace, kontaktní údaje na jiné osoby pro případ nouze.

Dále správce zpracovává údaj o Vašem ošetřujícím zubním lékaři, Vaší poslední návštěvě u tohoto lékaře, a Vašem praktickém lékaři.

Vaše osobní údaje jsou zpracováványz právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na DH vztahuje (§ 53 odstavec 2 zákona o zdravotních službách), a v případě titulu, e-mailu, telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, z právního důvodu a za účelem oprávněných zájmů DH na komunikaci s Vámi a na případném financování příslušného zákroku ze strany Vaší zdravotní pojišťovny.

Osobní údaje, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely poskytování zdravotní péče či léčby. DH je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. c) a f), resp. Čl. 9 odstavce 2 písm. h) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Výše uvedené osobní údaje jsou DH vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu stanovenou příslušným právním předpisem1, tj. po dobu 5 let od 1. ledna následujícího kalendářního roku po dni Vaší poslední návštěvy u DH.

Poskytnutí Vašich osobních údajů, s výjimkou Vašeho titulu, e-mailu telefonního čísla a zdravotní pojišťovny, je zákonným požadavkem. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by Vám však nemohla být dentální hygiena provedena.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně DH, jejími zaměstnanci, nebo jinou osobou, která pro DH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dalším příjemcům, a to zejména praktickému zubnímu lékaři, nebo dalším specialistům z oboru stomatologie (ortodontista, parodontolog) z důvodu zajištění následné zdravotní péče v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od DH potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u DH uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od DH opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je DH oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely splnění právní povinností, které se na DH vztahují, a oprávněných zájmů DH, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na DH vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby DH mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, DH již osobní údaje nebude potřebovat za účelem splnění právních povinností, které se na DH vztahují, a oprávněných zájmů DH, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů DH či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody DH převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je DH oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR máte právo získat od DH své osobní údaje, které jste jí poskytli za účelem splnění právních povinností, které se na DH vztahují, a oprávněných zájmů DH, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů DH či třetí strany. Podání námitky způsobí, že DH již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných DH však k takovémuto rozhodování nebude docházet.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u DH uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla, nebo e-mailem na adresu www.barrandovsmile.cz

DH je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

 

 

Tato webová stránka používá cookies. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní.

Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím Vyjádření o souborech cookie na našich webových stránkách.

Zjistěte v našich zásadách ochrany osobních údajů více o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Uvedte prosím ID svého souhlasu a datum, kdy nás budete kontaktovat ohledne vašeho souhlasu.

Váš souhlas se týká následujících domén: barrandov-smile.cz, barrandovsmile.cz

Cookiebot:

Nutné (1)

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 rok HTTP Cookie

Marketingové (10)

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
IDE Google Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 rok HTTP Cookie
test_cookie Google Used to check if the user's browser supports cookies. 1 den HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Neklasifikované (1)

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Jméno Poskytovatel Účel Vypršení Typ
HEX (32) barrandovsmile.cz Nevyřízené Session HTTP Cookie